Zobacz, co dzieje się w energetyce i górnictwie w Polsce

01.01.2023

Polityka Prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przez Fundację Instrat przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.instrat.pl, energy.instrat.pl, esg.instrat.pl; kontaktów mailowych i telefonicznych; współpracy i utrzymywania relacji z przedstawiciel(k)ami mediów; udziału w wydarzeniach Fundacji wymagających rejestracji; interakcji w przestrzeni kont Fundacji w Mediach społecznościowych.

Polityka prywatności określa, w jakich celach Fundacja Intrastat przetwarza dane, na jakiej podstawie prawnej oraz jak długo je przechowuje. Dodatkowo w dokumencie zawarte są informacje na temat praw przysługującym osobom, których dane są przetwarzane.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Instrat  z siedzibą w Warszawie przy ul. Hożej 51 (00-681 Warszawa), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000618811, dalej zwana Administratorem.

W jakiejkolwiek sprawie związanej z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych Użytkownik może kontaktować się z Administratorem:

 • pod adresem e-mail na adres: info@instrat.pl;
 • kierując korespondencję na adres: Fundacja Instrat, Hoża 51, 00-681 Warszawa.

2. Definicje

 • Administrator – Fundacja Instrat z siedzibą w Warszawie przy ul. Hożej 51 (00-681 Warszawa), dalej zwany: Administrator; Fundacja.
 • Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 • Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • Serwis – serwisy internetowe prowadzone przez Administratora pod następującymi adresami www.instrat.pl, energy.instrat.pl, esg.instrat.pl.
 • Media społecznościowe – portale społecznościowe, w których Administrator/Fundacja prowadzi komunikację: LinkedIn, X, Facebook, Instagram, YouTube.
 • Użytkownik – każdy, kto odwiedza Serwis lub korzysta z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

3. Bezpieczeństwo danych

Dane osobowe Użytkowników Fundacja Instrat przetwarza jako administrator zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”). 

Fundacja Instrat stosuje wymagane przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych.

4. Prawa użytkownika

W każdym przypadku przetwarzania danych przez Administratora Użytkownik: 

 1. ma prawo dostępu do nich (informacji o przetwarzanych danych oraz uzyskania kopii tych danych);
 2. może dokonywać ich sprostowania (poprawienia);
 3. może żądać usunięcia danych, gdy pozwala na to RODO;
 4. ma prawo ograniczenia ich przetwarzania (wstrzymania operacji na danych) w granicach określonych przez RODO;
 5. ma prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych jeśli odbywa się ono na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W celu modyfikacji lub żądania usunięcia danych prosimy o dokładne sprecyzowanie, jakich danych żądanie dotyczy oraz jaki jest pożądany sposób modyfikacji danych (np. zmiana danych osobowych, całkowite usunięcie danych osobowych z bazy danych).

Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

W przypadku chęci skorzystania przez Użytkownika z jego praw lub dowiedzenia się o nich więcej, kontakt z Fundacją jest możliwy za pośrednictwem kanałów komunikacji wskazanych w punkcie 1. Polityki.

5. Profilowanie

Użytkownik nie podlega decyzjom, które bazują wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołują wobec niego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływają.

6. Prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych przez Administratora

W każdej chwili Użytkownikowi przysługuje prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/), jeśli uważa on, że przetwarzanie przez danych osobowych przez Administratora odbywa się z naruszeniem przepisów prawa.

7. Cele i podstawa przetwarzania danych osobowych

7.1. Korzystanie z serwisów 

7.1.1. Jakie dane są przetwarzane?

Serwisy Fundacji znajdują się na serwerze cyberfolks.pl, który generuje i analizuje zbiorcze statystyki odwiedzin Serwisów. Zbierane są informacje nt.:

 1. adresu IP;
 2. nagłówka identyfikującego (user agent) pozwalającego ustalić przeglądarkę i system, z którego korzystał Użytkownik;
 3. przybliżone dane lokalizacyjne (państwo, miasto);
 4. odwiedzonej witryny;
 5. czasu odwiedzin witryny.
7.1.2 Cel przetwarzania danych 

Celem jest zapewnienie funkcjonalności Serwisów, naprawianie błędów oraz analizowanie zbiorczych statystyk odwiedzin i popularności treści (zachowanie poszczególnych osób nie jest analizowane).

7.1.3. Prawa Użytkownika 

Opisane w pkt. 4 Polityki.

7.1.4. Podstawa przetwarzania danych Użytkownika

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli prawnie uzasadniony interes Administratora.

7.1.5. Czym jest prawnie uzasadniony interes?

Zapewnienie funkcjonalności Serwisów, naprawianie błędów oraz analiza statystyk odwiedzin.

7.1.6. Podmioty uprawnione do dostępu do danych Użytkownika

Dostęp do danych osobowych Użytkownika mają wyłącznie upoważnieni pracownicy i współpracownicy, podmiot dostarczający Administratorowi hosting, podmiot dostarczający Administratorowi oprogramowanie do analizy statystyk, podmiot przechowujący dane osobowe oraz podmiot zajmujący się obsługą informatyczną Administratora.

7.2. Kontakt mailowy, telefoniczny, poprzez formularz kontaktowy

7.2.1. Jakie dane są przetwarzane?

Przetwarzany jest adres e-mail, numer telefonu, dane podawane w formularzu kontaktowym w Serwisach Administratora oraz wszelkie inne informacje, które zostaną przekazane przez samego Użytkownika, np. imię i nazwisko, informacje o jego sytuacji.

7.2.2. Cel przetwarzania danych 

Celem przetwarzania danych jest:

 1. udzielanie odpowiedzi na wiadomość Użytkownika lub rozwiązanie przedstawionej przez niego sprawy;
 2. analiza komunikacji i otrzymywanych zapytań.
7.2.3. Prawa Użytkownika 

Opisane w pkt. 4. Polityki.

7.2.4.  Podstawa przetwarzania danych Użytkownika

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli prawnie uzasadniony interes Administratora.

7.2.5. Czym jest prawnie uzasadniony interes?

Prawnie uzasadnionym interesem jest:

 1. realizacja celów statutowych poprzez obsługę korespondencji przychodzącej oraz ewentualne rozwiązanie przedstawionej przez Użytkownika sprawy i udzielenie odpowiedzi na wiadomość;
 2. usprawnienie działania Fundacji poprzez analizę otrzymywanych zapytań i przekazywanych odpowiedzi – co służy realizacji celów statutowych.
7.2.6. Podmioty uprawnione do dostępu do danych

Dostęp do danych osobowych Użytkownika mają wyłącznie upoważnieni pracownicy i współpracownicy oraz podmiot zajmujący się obsługą informatyczną Administratora, podmiot przechowujący dla Administratora dane osobowe.

7.3. Współpraca i utrzymywanie relacji z przedstawiciel(k)ami mediów

7.3.1. Jakie dane są przetwarzane?

Przetwarzane jest imię i nazwisko, dane kontaktowe (adres e-mail lub numer telefonu), afiliację (aktualną oraz poprzednie) oraz ewentualne informacje o wcześniejszych interakcjach z Fundacją.

7.3.2. Cel przetwarzania danych 

Dane przetwarzane są w celu:

 1. udzielenia odpowiedzi na zadane pytania;
 2. nawiązywania lub utrzymywania współpracy z dziennikarzami i dziennikarkami;
 3. w celu promowania statutowej działalności poprzez wysyłkę komunikatów prasowych,
 4. analizy skuteczności komunikacji i wzmianek medialnych,
 5. analizy skuteczności działań i ewentualnej personalizacji komunikacji (w połączeniu z innymi danymi na temat Użytkownika zawartymi w systemie CRM). 
7.3.3. Prawa Użytkownika 

Opisane w pkt. 4. Polityki.

7.3.4. Skąd pochodzą dane?

Dane pozyskiwane są z publicznie dostępnych źródeł (np. ze strony redakcji) lub uzyskiwane od innych organizacji lub osób mediów. Często przekazywane także bezpośrednio przez przedstawicieli/przedstawicielki mediów.

7.3.5. Podstawa przetwarzania danych Użytkownika

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli prawnie uzasadniony interes Administratora.

7.3.6. Czym jest prawnie uzasadniony interes?

Prawnie uzasadnionym interesem jest:

 1. promowanie statutowej działalności poprzez wysyłkę komunikatów prasowych, odpowiadanie na zapytania medialne, utrzymywanie relacji;
 2. ulepszanie działań poprzez analizę skuteczności komunikacji, z wykorzystaniem systemu CRM do zarządzania relacjami.
7.3.7. Podmioty uprawnione do dostępu do danych Użytkownika

Dane przekazane zostaną jedynie:

 1. podmiotowi przechowującemu dla Fundacji dane osobowe;
 2. podmiotowi zajmującemu się obsługą informatyczną Fundacji.

7.4. Udział w wydarzeniach wymagających rejestracji

7.4.1. Jakie dane są przetwarzane?

Przetwarzane jest imię i nazwisko bądź pseudonim, stanowisko, afiliacja, adres e-mail oraz inne informacje, jeśli wymaga tego charakter wydarzenia (np. szkolenie, konferencja) lub umowa z grantodawcą.

7.4.2.Cel przetwarzania danych

Celem przetwarzania danych jest:

 1. umożliwienie zapisu na wydarzenia Fundacji;
 2. w połączeniu z innymi danymi na temat Użytkownika zawartymi w systemie CRM – analiza efektywności działań Fundacji i ewentualnej personalizacji komunikacji.
7.4.3. Prawa Użytkownika 

Opisane w pkt. 4. Polityki.

7.4.4. Skąd pochodzą dane?

Dane przekazywane są bezpośrednio przez Użytkownika, jeśli wyraził on chęć uczestnictwa w wydarzeniu. 

7.4.5.Podstawa przetwarzania danych Użytkownika

Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, czyli wykonania umowy zawieranej z Użytkownikiem, np. realizacji szkolenia, prowadzenia konferencji oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli prawnie uzasadniony interes Administratora.

7.4.6.Czym jest prawnie uzasadniony interes?

Prawnie uzasadnionym interesem jest: 

 1. ulepszanie działań Fundacji poprzez analizę ich skuteczności oraz utrzymywanie relacji – z wykorzystaniem systemu CRM do zarządzania relacjami;
 2. realizacja wymogów podmiotów, które przekazują środki na działalność Fundacji.
7.4.7. Podmioty uprawnione do dostępu do danych Użytkownika

Dane przekazane zostaną:

 1. podmiotowi przechowującemu dla Fundacji dane osobowe;
 2. podmiotowi zajmującemu się obsługą informatyczną Fundacji;
 3. podmiotom prowadzącym wydarzenia na zlecenie Fundacji, jeśli danego wydarzenia to dotyczy;
 4. grantodawcom, którzy przekazali środki na organizację wydarzenia, o ile takie postanowienie jest zawarte w umowie z nimi;
 5. jeśli wydarzenie odbywa się online – platformie wideokonferencyjnej, a w niektórych przypadkach również platformom transmitującym wydarzenie.

7.5. Interakcja poprzez konta Fundacji w Mediach społecznościowych (LinkedIn, X, Facebook, Instagram, Youtube)

7.5.1. Jakie dane są przetwarzane?

Przetwarzana jest nazwa użytkownika, imię i nazwisko (dane widoczne w profilu); informacja o tym, od kiedy Użytkownik obserwuje konta Fundacji; komentarze i reakcje na treści oraz wszelkie inne informacje, które przekazywane są przez Użytkownika tymi kanałami; a także dane, jakie dane medium społecznościowe przetwarza na potrzeby tworzenia statystyk. W przypadku kierowania reklamy do Użytkownika – przedział wiekowy, płeć, miejscowość, wybrane zainteresowania.

7.5.2.Cel przetwarzania danych

Celem przetwarzania danych jest:

 1. interakcja z Użytkownikiem w ramach prowadzonych przez Fundację kanałów w Mediach społecznościowych, w tym udzielania odpowiedzi na prywatne wiadomości i prowadzenie dyskusji w ramach komentarzy pod postami;
 2. promowanie działań Fundacji za pomocą postów, które umieszczane są w Mediach społecznościowych, w tym reklam i postów sponsorowanych kierowanych do konkretnych grup użytkowników i użytkowniczek danego Medium społecznościowego;
 3. prowadzenie statystyk polegających na prezentowaniu przez podmioty prowadzące Media społecznościowe danych o liczbie wyświetleń postów Fundacji, ich zasięgach, liczbie interakcji, danych demograficznych obserwujących Fundacji; te dane mają charakter statystyczny, jednak są tworzone na podstawie obserwacji zachowań Użytkowników w Mediach społecznościowych.
7.5.3. Prawa Użytkownika 

Opisane w pkt. 4. Polityki.

7.5.4. Skąd pochodzą dane?

Dane Fundacja otrzymuje od Użytkownika, gdy zaczyna on obserwować konta Fundacji w Mediach społecznościowych lub w inny sposób wchodzi w interakcję w przestrzeni kont Fundacji. W przypadku reklamy targetowanej, możliwe jest otrzymywanie danych od Mediów społecznościowych, w których prezentowane są takie reklamy, tj. Google Ireland Ltd.

Dane Użytkownika przekazywane są Mediom społecznościowym, na których prowadzone są konta Fundacji, tj. LinkedIn Corp., X Corp., Meta Platforms, Inc., Google Ireland Ltd.

7.5.5. Podstawa przetwarzania danych Użytkownika

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli prawnie uzasadniony interes Administratora.

7.5.6. Co jest prawnie uzasadnionym interesem?

Prawnie uzasadnionym interesem jest:

 1. udzielanie odpowiedzi na wiadomości i komentarze Użytkownika;
 2. informowanie o działaniach i promowanie Fundacji;
 3. analiza statystyk związanych z kanałami Fundacji w Mediach społecznościowych.

8.Dobrowolność przekazywania danych osobowych

8.1. Dane osobowe zostały przekazane Administratorowi dobrowolnie. Jednak niepodanie wymaganych przez Fundację danych lub cofnięcie zgody na ich przetwarzanie może sprawić, że niemożliwe będzie zapewnienie pożądanej interakcji z Fundacją (np. ciągłości komunikacji; zapewnienia udziału w wydarzeniu). 

9. Okres przetwarzania danych osobowych

9.1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Okres przetwarzania danych może także wynikać z przepisów, gdy stanowią one podstawę przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, dane przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do jej wycofania. Gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane są przetwarzane do momentu jej rozwiązania.

9.2. Okres przetwarzania danych może zostać przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie – jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

10. Przekazywanie danych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym

10.1. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej przed Fundację. 

10.2. Jednak media społecznościowe, na których występują konta Fundacji (Facebook, X, Linkedin, Instagram, Youtube) oraz narzędzia Google, z których korzysta Administrator, mogą przekazywać dane poza Europejski Obszar Gospodarczy, do Stanów Zjednoczonych. W takiej sytuacji przekazanie danych osobowych następuje na podstawie decyzji o adekwatności poziomu ochrony danych osobowych zapewnianego przez USA w ramach Ram Prawnych dla Ochrony Prywatności.

11. Polityka cookies

11.1. Do monitorowania informacji o użytkownikach strony www.instrat.pl, energy.instrat.pl, esg.instrat.pl używają plików cookies (“ciasteczek”) oferowanych przez Google Analytics. Pliki cookies Google Analytics są to pliki wykorzystywane w celu analizy i dopasowania sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

11.2. Wykorzystanie plików cookies w celu zbierania za ich pośrednictwem danych, w tym uzyskania dostępu do danych zapisanych na urządzeniu Użytkownika, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana. Zezwolenie nie jest wymagane jedynie w przypadku plików cookies, których stosowanie jest niezbędne do świadczenia usługi telekomunikacyjnej (transmisja danych w celu wyświetlenia treści). 

11.3. Wycofanie zgody na wykorzystanie plików cookies możliwe jest za pośrednictwem ustawień przeglądarki. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod poniższymi linkami:
–  Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
–  Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
– Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
– Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
– Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB

12. Zmiany Polityki Przetwarzania Danych Osobowych

12.1.  Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
12.2.   Aktualna wersja Polityki została przyjęta dnia 9.01.2023 r.

Skip to content